Trang chủ / Thiết bị quản lý đa điểm MCU
Thiết bị quản lý đa điểm MCU
MSP: VDA-LX
Thiết bị quản lý đa điểm VEDA LX cho phép từ 50 điểm cầu đến 130 điểm cầu họp đồng thời, cascade các MCU để mở rộng không giới hạn số lượng điểm cầu.
MSP: VDA-EX
Thiết bị quản lý đa điểm VEDA EX cho phép từ 24 và mở rộng đến 46 điểm cầu họp đồng thời, ngoài ra cascade các MCU VEDA lại để mở rộng không giới hạn số điểm cầu.
MSP: VDA-SX
Thiết bị quản lý đa điểm chuyên dụng VEDA SX hỗ trợ từ 10 đến 20 điểm cầu, có thể mở rộng không giới hạn số điểm cầu khi cascade MCU VEDA để tối ưu chi phí nhất.
MSP: VDA-WX
Thiết bị quản lý đa điểm chuyên nghiệp VEDA WX tạo ra các cuộc họp đa điểm với chi phí nhỏ nhất. hỗ trợ từ 5 điểm cầu và mở rộng tối đa 20 điểm cầu họp đồng thời